سفرنامه

چرا سفر ؟

تعریف پروفسور فول برشت – فیلسوف آلمانی – از سفر جالب است: یک خودشناسی واقعی در محیطی ناشناس. او معتقد است برای سفر نیازی نسیت مسافر همه چیز را همراه خود داشته باشد. به نظر او انسان در تمام طول…