آفریقا

برج سازی چین در آفریقا

برج سازی چین به آفریقا هم سرایت کرد

کسانی که شانس خرید تور چین را داشته اند می دانند که در هنگ کنگ این کشور برج های بلند بسیاری وجود دارد، به گونه ای که جایی برای ساختن بیشتر ساختمان نمانده است و بیستر مردم در ساختمان های…