خبر

برپایی نمایشگاه ایران در استانبول

برپایی نمایشگاه ایران در استانبول

کشور ترکیه و شهرهایش خصوصا استانبول که تا کنون به خاطر گردشگری مورد توجه قرار میگرفت. گویا صنعت گران نیز موقعیت را مناسب دیده اند تا با برپایی نمایشگاهی، دست آورد هایشان را در استانبول در معرض نمایش بگذارند. برای…

Share