بئر طویل؛ سرزمینی که صاحب ندارد

هر نقطه از جهان که پا بگذارید خواهید دید که تحت مالکیت یک کشور خاص است و برای ورود به آنجا نیازمند تهیه مجوز قانونی از مراجع همان کشور هستید.

اگر بشنوید یک نقطه از جهان وجود دارد که جزو قطب های زمین نیست اما به هیچ کشورری هم تعلق ندارد آیا تعجب نمی کنید؟ خصوصا اینکه آن مکان در مرز مصر باشد!

یک نقطه روی زمین وجود دارد که هیچ کس مالکیت آن را بر عهده نگرفته و صاحب آنجا نیست آنجا بئر طویل در آفریقا است.

بئر طویل

بئر طویل

ناحیه ای به وسعت 2060 کیلومتر مربع در آفریقا و در ساحل نیل در مرز سودان و مصر که تحت قیومیت هیچ کشوری در جهان نیست و به شکل چهار ضلعی است که نام این زمین بیر طویل یا بئر طویل است.

اگرچه که این ناحیه چهار ضلعی است اما گاهی مثلث بیر طویل هم به آن می گویند. بیر طویل محل زندگی طایفه آبابدا است این طایفه در ناحیه آسوان در کشور مصر است که سال 1902 تحت قیومیت دولت مصر درآمد. همزمان، از آن جا که طوایف سودانی در ناحیه ای به نام حلایب در منطقه ای به شکل مثلث در شمال و شمال شرقی بیر طویل ساکن بودند این منطقه هم تحت قیومیت سودان درآمد.

هر چند این منطقه تحت حفاظت مصری ها از گزند به دور مانده اما در نقشه های این کشور اصلا به حساب نیامده و دولت هیچ کشوری در باره آن اعلام مالکیت نکرده است.

بیابان بئر طویل

بیابان بئر طویل

زمین بئر طویل زمینی قهوه ای رنگ است و این شنزار قهوه ای رنگ که در روز زیر نور خورشید زیبایی خاصی پیدا می کند یکی از جاذبه های طبیعی است که هر گردشگر و طبیعت گردی را به خود جذب می کند.

جالب است بدانید که اولین بار سال 2014 بود که معلوم شد بئر طویل بی صاحب است.