عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

هنگامی که نام کره ی شمالی می آید، چه فکری به ذهنتان خطور می کند؟

جنگ، خونریزی، موشک؟ یا شاید هم فیلم های کره ای بزن بزن!

شمالی و جنوبی ندارد، شاید به دلیل فیلم هایی که دیده ایم و یا اخباری که از گوشه و کنار شنیده ایم، چنین چیز هایی درذهن ما تداعی می شود.

امروز دیدتان عوض می شود.

این تصاویر پاییزی از کره ی شمالی، شاید تصویر ذهنتیان را تغییر دهد.

برای دیدن سازه های عجیب در کره شمالی اینجا کلیک کنید.

 

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی

عکس های زیبای پاییزی از کره شمالی