بیگناهی که سرش بالای دار رفت!

آخر هفته بود با چندی از دوستان در حال گردش بودیم که یکی از پرندگان دریایی را دیدیم این خیلی غم انگیز و جالب بود!

غم انگیز؛ به این خاطر که آن پرنده زنده نبود و جالب به این دلیل که اصلا تا چند صد کیلومتری آنجا دریا یا دریاچه ای وجود نداشت.

پرنده زیبایی که توسط شکارچیان کشته شده بود، و برای قدرت نمایی به حصار دور باغ آویزان شده بود اصلا سوژه خوبی برای عکاسی نبود. اما چه کنیم که باید این موضوع را به گوش مسئولان میرساندیم و این همه بی شرمی و سنگدلی شکارچی را …

درنا

درنا

در ابتدا فکر کردیم این پرنده درنا است و با همین نام میشناختیمش. اما پس از ارسال تصاویرش برای ماموران محیط زیست فهمیدیم که نامش مرغ بوتیمار است. و از پرندگان مهاجر بوده. گویا مسیر مهاجرت پرندگان دریایی که از سمت ترکمنستان به شمال ایران درست از این ناحیه میگذرد و دلیل حضور این مرغ بوتیمار هم همین بوده.

پرنده ای به این زیبایی چرا باید توسط ما انسان ها کشته شود؟ حتی شکارچی انگیزه ای هم برای کشتنش نداشته چون اگر قصدش تهیه غذا بود، که در روی حصار باغ رهایش نمیکرد!

خواننده عزیز شما بگویید: آیا این رسم میهمان نوازیست پرنده ای که تنها یک یا دو شب در شهر ما میهمان است باید بدون هیچ جرمی کشته شود؟ نهایت انسانیت این است؟

 

مرغ بوتیمار

مرغ بوتیمار

مرغ بوتیمار کشته شده

مرغ بوتیمار کشته شده