مرکز شهر رم صحنه ی خشونت پلیس نسبت به آوارگان آفریقایی

تاکنون در اخبار ایتالیا به زیبایی های این کشور و شگفتی هایی که در تور اروپا ایتالیا به چشم می آیند پرداخته بودیم. اما این روزها مرکز شهر رم نمای زشتی از خود به نمایش گذاشته و پلیس این شهر در مرکز شهر رم به آوارگان آفریقایی حمله کرده و با خشونت این آوارگان را پراکنده می کند.

چیزی در حدود دویست آواره ی اریتره ای و اتیوپیاپی در مرکز شهر رم خانه به دوش و سرگردان هستند.

عده ای از این آوارگان پیش از این در یک ساختمان نه طبقه اسکان داده شده بودند که چند روز پیش توسط پلیس رم از ساختمان بیرون انداخته شدند.

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی

حمله پلیس رم به آوارگان آفریقایی