خانه بهادر الملک بردسیر

یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند در شهر کرمان، خانه تاریخی بهادر الملک بردسیر است.
این بنا در شهر بردسیر در استان کرمان قرار داشته و در صورتی که به این نقطه از کشور سفر کنید، در قسمت غربی خیابان شریعتی شهر بردسیر به خانه ی بهادرالملک خواهید رسید.
خانه ی تاریخی بهادرالملک بردسیر به وسیله ی عبدالمظفرخان سرتیپ مشهور به بهادرالملک در دوران قاجاریه بنا گردید.
متاسفانه این روزها شاهد تخریب و از بین رفتن بخش هایی از این خانه ی زیبا هستیم که هنوز از سوی سازمان میراث فرهنگی توجهی به آن نشده و علی رغم تذکرات و پیگیری های متناوب، مرمت و بازسازی این بنا هنوز در تعلیق قرار دارد.

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر

خانه بهادرالملک بردسیر