حمله ی خرچنگ ها به کوبا

در دنیای ما حیوانات بسیار زیادی زندگی می کنند. البته آن دسته از افرادی که در روستا، شهرهای ساحلی و جنگلی زندگی می کنند می توانند از شمار بیشتری از این تنوع حیوانی دیدن کنند.
اما متاسفانه بعضا این همنشینی با برخی از حیوانات کار دست ساکنین می دهد. در خلیج خوک ها در کوبا هجوم هزاران خرچنگ در شهر پلایا گیرون مشکل ساز شده است.

 

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎

هجوم خرچنگ ها به خلیج خوک ها‎