تصاویر رویایی اسکاتلند

اسکاتلند از کشورهای شمال اروپاست که کمتر برای سفرهای توریستی مورد توجه قرار می گیرد. اما گزارش تصویری روزیاتو با پرداختن به زیبایی های بی نظیر این کشور، دریچه ای برای جلب نظر گردشگران ایرانی به سوی این کشور را باز کرده است.
به جز زیبایی های طبیعی، موسیقی و پوشش های خاص و رقص های محلی اسکاتلندی ها می تواند بسیار جذاب باشد.
در این بخش به برخی تصاویر ارائه شده توسط rooziato.com از این کشور اروپایی نگاه می کنیم.

روزیاتو | اسکاتلند

روزیاتو | اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری زیبا از اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری زیبا از اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری از اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری از اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری زیبا از اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری زیبا از اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری زیبا از مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | تصاویری زیبا از مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند

روزیاتو | مناظر طبیعی اسکاتلند