کاشکی کلاه سرمان برود!

Birds3

الکی می گوییم! زیاد هم اعصاب نداریم. تا تنه مان اتفاقی به بغل دستی می خورد، تا بوق می زنیم، تا یک کم بد می پیچیم، تا راننده کرایه بیشتر می گیرد، تا کسی نظم صف را به هم می زند، تا کارمندی کارمان را راه نمی اندازد و تا هزار و یک مشکل کوچک و بزرگ جلوی رویمان می بینیم، رشته های عصبی مغزمان اتصالی می کنند و قاطی می کنیم. دست خودمان هم نیست. یعنی توجیه می کنیم که دست خودمان نیست و همه اعصابشان خراب است. بعد اگر مجالش هم بود، بحث را به گرانی و تحریم و وضعیت مملکت می کشیم و سربلند و حق به جانب از عصبانیتمان، روزمان را ادامه می دهیم.

نگویید نه! اینطور آدمهایی هستیم ما. دانشمندان هم برای اینجور آدمهایی که ما باشیم نشسته اند فکرهایشان را روی هم ریخته اند و کلاهی ساخته اند که با ارسال سیگنال‌های الکترونیکی ضعیف یا شدید، می تواند تا حدی جلوی اتصالی ها را بگیرد و خلق و خوی آدمها را تغییر دهد. این روانشناسان که حرف از سیگنال مثبت و اینجور داستانها می زنند هم زیاد بیراه نمی گویند. همین سیگنال مصنوعی از سوی کلاه می تواند در عرض چند دقیقه خلق و خوی کاربر را تغییر داده، به او آرامش دهد و پر انرژیش کند. حتی می تواند اعتیاد افراد را هم ترک دهد. هنوز هیچ عکسی از این کلاه در دست نیست و حتی معلوم هم نیست کی وارد بازار می شود. دنیای سفر فقط پیشدستی کرد و خبر داد تا اگر یک روز آدم با اعصاب دیدید، کاه سرتان نرود، بلکه حرف ما یادتان بیفتد و نگاهی به کلاهش بیندازید.

اوضاع که درست بشو نیست، کاشکی کلاه سرمان برود!

‏2 دیدگاه در نوشته‌ی “کاشکی کلاه سرمان برود!