راست راستی؟!

yasaman

من می‌خواهم بدانم که،

راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا،

هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ؟!

یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد…؟

 

ماهی‌ سیاه‌ کوچولو؛ صمد بهرنگی