مردم از ترس میراث فرهنگی، خانه‌های تاریخی را نابود می‌کنند!

خانه های تاریخی

پنجره شکسته ای که سالها بعد وقتی میراث فرهنگی به فکر تعمیرش می افتد که دیگر دیر شده است.

خانه های قدیمی را دوست داریم. از دور که نگاه می کنیم به حال صاحبانش غبطه می خوریم و فکر می کنیم آنها گنجی در آستین دارند. طبق عادت بامزه ایرانی بودنمان هم خیلی سریع حساب و کتابی می کنیم و طرف را صاحب میلیاردها پول می کنیم. اما متاسفانه اصل قضیه اینطور نیست.

مالکان خانه های تاریخی دچار نوعی فوبیا شده اند که میراث فرهنگی برایشان رقم زده است. ثبت خانه های تاریخی در میراث فرهنگی امروز نه تنها اتفاق خوبی نیست بلکه مردم دارند از آن فرار می کنند چرا که خوردن انگ تاریخی روی خانه باعث سردرگمی صاحبانش و بلاتکلیفی سرمایه هایشان می شود. در حالی که خانه های کلنگی همسایه شان به سرعت تبدیل به برج شده و مالکشان را به نان و نوایی می رسانند. شیوه ناقص برخورد با بناهای تاریخی و دادن قیمت پایینتر به آنها نسبت به خانه های کلنگی و حتی زمین خالی سبب شده است که مردم بجای خوداظهای بناهایشان تلاش کنند که هر چه سریعتر مجوز تخریب آنها را دریافت کرده و عطای تاریخی شدن را به لقایش ببخشند.

منبع خبر