آذر، ماه آخر پائیز

anxiety_depression

اگر تخته پاره یِ رضایت از خودت را از دست بدهی…

و در دنیا سهمگین تر از این چیزی نیست که آدم اعتراف کند مقصر است و خود را محکوم سازد. نه، هرچه که پیش می آید بیاید اما مبادا که خود را محکوم بیابی. آدم که پیش خود سرافکنده باشد دیگر تمام شده است…
آدم که پیش خودش گم شود، پیش خودش نابود شود و پیش خودش تمام شود تنها آدم بدبخت است. همه جا می توان رفت و همه کار می توان کرد اگر نزد خودت گم نباشی، اگر نزد خودت نابود نباشی، اگر نزد خودت شرمسار نباشی. اگر تخته پاره یِ رضایت از خودت را از دست بدهی، اگر کارهایت و اندیشه هایت این تخته پاره را از دست تو برباید در دم فروخواهی رفت. و اگر هزار سال زندگی کنی و بر اوج عزت بنشینی،همیشه خود را گم و پست و نابود خواهی یافت.

آذر، ماه آخر پائیز _ ابراهیم گلستان