این دم بگذار بگذرد

KALIDAR

چقدر اینطور فکر می کنیم؟

این دم بگذار بگذرد،
این کار بگذار راه بیفتد،
این نیاز بگذار رفع شود،
این گره بگذار گشوده شود،
و سرانجام، این دروغ بگذار گفته شود، کرده شود، روزگار یک روز پایان می گیرد.
پس مشکل همین امروز را – راست و دروغ – باید حل کرد. فردا که هنوز نیامده است!

کلیدر- محمود دولت آبادی