چرا سفر ؟

traveling

تعریف پروفسور فول برشت – فیلسوف آلمانی – از سفر جالب است: یک خودشناسی واقعی در محیطی ناشناس.
او معتقد است برای سفر نیازی نسیت مسافر همه چیز را همراه خود داشته باشد. به نظر او انسان در تمام طول زندگی مسافر است و در تمام مسیر سعی می کند از استعداد و توانایی های متفاوت خود کمک بگیرد. هرچند زندگی آدمهای امروز به کامپیوتر و اینترنت گره خورده است، اما باید فارغ به سفر رفت. تنها با کوله ای از لوازم ضروری سفر.
باید رفت و شناخت …

شما چرا سفر می کنید؟
–    سفراز روزمرگی جدایتان میکند؟
–    استرستان را کاهش میدهد؟
–    لحظه های خوشی را در ذهنتان می سازد؟
–    با آدمها و مکانهای جدید آشنا می شوید؟
–    ماجراجویی را تجربه می کنید؟
–    شما بنویسید …